Steinschaler Tó Galéria

A SteinschalerWiki-Hu wikiből
Steinschaler Kertek Logo

A Steinschaler Naturhotelsnek összesen 13 tava van. Ezek közül a legnagyobb a Steinschaler Tó.

Steinschaler tó a Steinschalerhofnál

Tavak a kertünkben

Déli Kert